Moduły opcjonalne


Projekt grupowy (10 ECTS)

Kurs „Projekt grupowy” przewiduje wykonanie jednego projektu na dowolny temat przez grupę od 3 do 5 osób.

Dobór tematu odbywa się drogą dyskusji zespołowej wraz z prowadzącym. Zakres tematyczny jest szeroki, dotyczy ogólnie badań przestrzeni geograficznej pod różnym kątem. Opracowanie wybranego zagadnienia zakłada indywidualny wkład pracy każdego uczestnika w wymiarze około 120 godzin w ciągu 4 miesięcy.

Lider zespołu ma za zadanie dokonanie podziału pracy oraz dopilnowanie, aby każdy z uczestników wykonał swoje zadania w przeznaczonym na to czasie. W ramach prac wstępnych należy wykonać krótki opis proponowanego zadania, a następnie jego harmonogram z podziałem zadań na poszczególnych członków zespołu oraz mapę myśli projektu.

Efektem pracy jest raport (6000 słów). Zakłada on przedstawienie zarysu problemu, celu, metod, wykorzystanych materiałów oraz uzyskanych wyników, z pełnym odniesieniem do wykorzystanych materiałów źródłowych.

Zastosowania GIS (5 ECTS)

Racjonalne zarządzanie zasobami społecznymi rozumianymi w szeroki sposób, jako zasoby ludzkie, kulturowe i ekonomiczne oraz zasobami przyrodniczymi stanowi bardzo duże wyzwanie, przed którym stają ekonomiści, planiści, architekci krajobrazu, ekolodzy, wszelkiego rodzaju służby itp. Większość zadań związanych z zarządzaniem zasobami odnosi się do przestrzeni, dlatego wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej może znacznie podnieść jakość proponowanych dla danego problemu rozwiązań. W kursie, w ramach realizowanych treści przedstawione zostaną przykłady zastosowania GIS w zarządzaniu wybranymi zasobami. Poruszane zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z takimi dziedzinami jak planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, ochrona środowiska i zarządzanie kryzysowe.

Teledetekcja lotnicza i satelitarna (5 ECTS)

Moduł prezentuje podstawowe teoretyczne zagadnienia teledetekcji oraz najważniejsze metody przetwarzania danych satelitarnych różnego typu. Zagadnienia klasyfikacji danych obrazowych realizowane są na przykładzie danych satelitarnych Landsat: w tej części przedstawiany jest proces doboru pól treningowych, generowanie sygnatur i algorytmy klasyfikacyjne, sposoby działania w przestrzeni cech. W ramach modułu omawiana jest też procedura i wskaźniki oceny dokładności danych (dokładność klasyfikacji zdjęć obrazowych, błędy danych wysokościowych pochodzących z interferometrii radarowej – SRTM). Do automatycznej detekcji zmian pokrycia terenu wykorzystane są dane satelitarne Landsat różnych generacji i znormalizowany różnicowy wskaźnik roślinności (NDVI), przedstawiane są też podstawowe sposoby korekcji atmosferycznej. Elementy analizy obiektowej omawiane są na przykładzie zdjęć wysokorozdzielczych WorldView. W module przedstawione są również elementy interpretacji wizualnej zdjęć wysokorozdzielczych oraz podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych sensorów aktywnych (lidar, radar). W module wykorzystywany jest program Erdas Imagine, a także eCognition oraz ArcGIS.

ArcGIS Serwer (6 ECTS)

Moduł skupia się na zagadnieniach dotyczących Web GIS. W ćwiczeniach zostały bardzo szczegółowo wyjaśnione kolejne kroki, jakie trzeba wykonać, aby stworzyć własny, interaktywny geoportal z wykorzystaniem jednej z kilku technologii (ArcGIS Viewer for Flex, ArcGIS for Silverlight, ArcGIS for JavaScript). Moduł wprowadza do obsługi programów ArcGIS for Server, ArcGIS Online oraz omawia różne kwestie pracy w chmurze. Moduł przedstawia funkcjonalności protokołów SOAP i REST i sposoby publikowania własnych narzędzi analiz ArcToolbox.

Pozyskiwanie danych z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GNSS (5 ECTS)

Geodezyjne podstawy kartowania terenowego z zastosowaniem GPS. Wprowadzenie do  historii nawigacji satelitarnej. Zasada działania systemu nawigacji satelitarnej na przykładzie NAVSTAR GPS. Pomiar kodowy. Odmiany różnicowe satelitarnych systemów nawigacyjnych. Systemy GLONASS i Galileo oraz kierunki rozwoju globalnej nawigacji satelitarnej. Zastosowania nawigacji satelitarnej. Elektroniczne pomiary odległości i kątów zintegrowane z pomiarami GPS.

ESRI Academy

W ramach porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a ESRI studenci mogą nieodpłatnie korzystać z wybranych kursów w ESRI Academy.