Moduły opcjonalne


Teledetekcja lotnicza i satelitarna (5 ECTS)

Moduł prezentuje podstawowe teoretyczne zagadnienia teledetekcji oraz najważniejsze metody przetwarzania danych satelitarnych różnego typu. Zagadnienia klasyfikacji danych obrazowych realizowane są na przykładzie danych satelitarnych Landsat: w tej części przedstawiany jest proces doboru pól treningowych, generowanie sygnatur i algorytmy klasyfikacyjne, sposoby działania w przestrzeni cech. W ramach modułu omawiana jest też procedura i wskaźniki oceny dokładności danych (dokładność klasyfikacji zdjęć obrazowych, błędy danych wysokościowych pochodzących z interferometrii radarowej – SRTM). Do automatycznej detekcji zmian pokrycia terenu wykorzystane są dane satelitarne Landsat różnych generacji i znormalizowany różnicowy wskaźnik roślinności (NDVI), przedstawiane są też podstawowe sposoby korekcji atmosferycznej. Elementy analizy obiektowej omawiane są na przykładzie zdjęć wysokorozdzielczych WorldView. W module przedstawione są również elementy interpretacji wizualnej zdjęć wysokorozdzielczych oraz podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych sensorów aktywnych (lidar, radar). W module wykorzystywany jest program Erdas Imagine, a także eCognition oraz ArcGIS.

Zastosowania GIS (5 ECTS)

Racjonalne zarządzanie zasobami społecznymi rozumianymi w szeroki sposób, jako zasoby ludzkie, kulturowe i ekonomiczne oraz zasobami przyrodniczymi stanowi bardzo duże wyzwanie, przed którym stają ekonomiści, planiści, architekci krajobrazu, ekolodzy, wszelkiego rodzaju służby itp. Większość zadań związanych z zarządzaniem zasobami odnosi się do przestrzeni, dlatego wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej może znacznie podnieść jakość proponowanych dla danego problemu rozwiązań. W kursie, w ramach realizowanych treści przedstawione zostaną przykłady zastosowania GIS w zarządzaniu wybranymi zasobami. Poruszane zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z takimi dziedzinami jak planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, ochrona środowiska i zarządzanie kryzysowe.

Pozyskiwanie danych z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GNSS (5 ECTS)

Geodezyjne podstawy kartowania terenowego z zastosowaniem GPS. Wprowadzenie do  historii nawigacji satelitarnej. Zasada działania systemu nawigacji satelitarnej na przykładzie NAVSTAR GPS. Pomiar kodowy. Odmiany różnicowe satelitarnych systemów nawigacyjnych. Systemy GLONASS i Galileo oraz kierunki rozwoju globalnej nawigacji satelitarnej. Zastosowania nawigacji satelitarnej. Elektroniczne pomiary odległości i kątów zintegrowane z pomiarami GPS.

Geomarketing (4 ECTS)

Geomarketing – źródła popytu na analizy przestrzenne dla potrzeb rynku. Wybrane metody analiz przestrzennych w badaniach rynku. Oddziaływanie imprezy kulturalnej – określenie rynku docelowego i barier w przestrzeni miasta. Podmiejski rynek nieruchomości. Rynek wyborczy. Wykorzystanie informacji przestrzennej do budowy strategii sprzedaży produktu. Geoclustering – segmentacja geodemograficzna jako rozwiązanie przy silnie zróżnicowanych populacjach. Segmentacja przestrzenna usług transportu lotniczego.

ArcGIS Serwer (6 ECTS)

Moduł skupia się na zagadnieniach dotyczących Web GIS. W ćwiczeniach zostały bardzo szczegółowo wyjaśnione kolejne kroki, jakie trzeba wykonać, aby stworzyć własny, interaktywny geoportal z wykorzystaniem jednej z kilku technologii (ArcGIS Viewer for Flex, ArcGIS for Silverlight, ArcGIS for JavaScript). Moduł wprowadza do obsługi programów ArcGIS for Server, ArcGIS Online oraz omawia różne kwestie pracy w chmurze. Moduł przedstawia funkcjonalności protokołów SOAP i REST i sposoby publikowania własnych narzędzi analiz ArcToolbox.

Metody nauki na odległość (3 ECTS)

W trakcie kursu omawiane są  podstawowe założenia e-learningu, a w tym kontekście jego zalety i wady, jak również obawy towarzyszące podejmowaniu nauki tą metodą. Przedstawiane są różne style nauki, analizowany jest własny styl. Część zajęć poświęcona została umiejętności organizacji czasu oraz poznaniu różnych narzędzi, które mogą w tym pomóc. Uczestnicy zajęć zastanowią się również nad swoją motywacją w uczeniu się na odległość oraz nad sposobami jej podtrzymywania. Ponadto omówione zostaną istotne kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w tym te związane z budowaniem relacji wirtualnych, komunikacją i współpracą na odległość.

ESRI Virtual Campus

W ramach porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a ESRI studenci mogą nieodpłatnie korzystać z wybranych kursów w ESRI Virtual Campus.