Moduły opcjonalne


Zastosowania GIS (5 ECTS)

Racjonalne zarządzanie zasobami społecznymi rozumianymi w szeroki sposób, jako zasoby ludzkie, kulturowe i ekonomiczne oraz zasobami przyrodniczymi stanowi bardzo duże wyzwanie, przed którym stają ekonomiści, planiści, architekci krajobrazu, ekolodzy, wszelkiego rodzaju służby itp. Większość zadań związanych z zarządzaniem zasobami odnosi się do przestrzeni, dlatego wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej może znacznie podnieść jakość proponowanych dla danego problemu rozwiązań. W kursie, w ramach realizowanych treści przedstawione zostaną przykłady zastosowania GIS w zarządzaniu wybranymi zasobami. Poruszane zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z takimi dziedzinami jak planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, ochrona środowiska i zarządzanie kryzysowe.

ArcGIS Serwer (6 ECTS)

Moduł skupia się na zagadnieniach dotyczących Web GIS. W ćwiczeniach zostały bardzo szczegółowo wyjaśnione kolejne kroki, jakie trzeba wykonać, aby stworzyć własny, interaktywny geoportal z wykorzystaniem jednej z kilku technologii (ArcGIS Viewer for Flex, ArcGIS for Silverlight, ArcGIS for JavaScript). Moduł wprowadza do obsługi programów ArcGIS for Server, ArcGIS Online oraz omawia różne kwestie pracy w chmurze. Moduł przedstawia funkcjonalności protokołów SOAP i REST i sposoby publikowania własnych narzędzi analiz ArcToolbox.

Pozyskiwanie danych z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GNSS (5 ECTS)

Geodezyjne podstawy kartowania terenowego z zastosowaniem GPS. Wprowadzenie do  historii nawigacji satelitarnej. Zasada działania systemu nawigacji satelitarnej na przykładzie NAVSTAR GPS. Pomiar kodowy. Odmiany różnicowe satelitarnych systemów nawigacyjnych. Systemy GLONASS i Galileo oraz kierunki rozwoju globalnej nawigacji satelitarnej. Zastosowania nawigacji satelitarnej. Elektroniczne pomiary odległości i kątów zintegrowane z pomiarami GPS.

ESRI Academy

W ramach porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a ESRI studenci mogą nieodpłatnie korzystać z wybranych kursów w ESRI Academy.