Moduły obligatoryjne


Moduł 1: Wprowadzenie do geoinformatyki (5 ECTS)

Teoretyczne podstawy geoinformatyki: wyjaśnienie, dlaczego “spatial is special”. Kontekst i zakres dziedzinowy geoinformatyki, a także odniesienie do innych dyscyplin naukowych, w szczególności do geografii. Technologie informacji geograficznej i ich związki z technologiami informatycznymi, przemysłem i rynkiem. Przykład wybranego rozwiązania technologicznego i jego uwarunkowania w zakresie modeli danych przestrzennych, pozyskiwania danych i wizualizacji. Kalejdoskop zastosowań. Rzut oka w przyszłość.

Moduł 2: Modele i bazy danych przestrzennych (10 ECTS)

Modelowanie informacji geograficznej – koncepcje i obowiązujące normy. Wektorowy model danych (nietopologiczny, topologiczny, model TIN) – struktura i formaty zapisu, przykłady wektorowych baz danych. Rastrowy model danych – struktura i formaty zapisu, przykłady rastrowych baz danych. Ocena jakości danych przestrzennych w świetle obowiązujących norm. System odniesień przestrzennych oraz metody jego określania (nawigacja satelitarna, kalibracja/rejestracja/rektyfikacja, geokodowanie).

Bazy danych – podstawowe pojęcia, architektura. Modele pojęciowe (diagram związków encji ERD, diagram klas UML) oraz modele logiczne (relacyjny, obiektowy i relacyjno-obiektowy). Język SQL (Structured Query Language). Geobaza oraz komercyjne i niekomercyjne systemy zarządzania geobazami. Język XML. Przykładowe bazy danych geograficznych.

Moduł 3: Pozyskiwanie danych przestrzennych i infrastruktury informacji przestrzennej (10 ECTS)

Metody i technologie pozyskiwania danych przestrzennych; teledetekcja (dane satelitarne, lotnicze, skaning laserowy), nawigacja satelitarna. Problemy prawne i etyczne związane
z wykorzystywaniem danych przestrzennych. Volunteered Geographic Information (VGI).

Infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) i dostęp do danych przestrzennych na poziomach od globalnego do lokalnego. Podstawowe koncepcje związane z IIP – interoperacyjność, standaryzacja, usługi (WMS, WFS), dane przestrzenne oraz metadane. Geography Markup Language (GML). Geoportale i archiwa danych przestrzennych. Instytucjonalny proces tworzenia infrastruktur, rola organizacji. Wybrane zasoby danych przestrzennych.

Moduł 4: Analiza oraz wizualizacja danych przestrzennych (10 ECTS)

Metody analiz przestrzennych stosowane do oceny, interpretacji i zrozumienia informacji geograficznej. Najczęściej wykorzystywane funkcje i narzędzia z zakresu algebry map, analizy odległości, analiz kosztowych, analizy sieciowej, interpolacji przestrzennej i geostatystyki oraz logiki rozmytej i symulacji/prognozowania. Modele. Podstawy programowania w środowisku GIS.

Wizualizacja zawartości bazy danych przestrzennych jako podstawa eksploracji danych. Podstawowe metody wizualizacji danych przestrzennych oraz wyników analiz i modelowania. Analiza treści przekazów kartograficznych pod kątem ich poprawności, wiarygodności oraz informacyjności. Problemy związane z doborem barw, symboli, projektowaniem mapy, wyborem metod prezentacji kartograficznej i analizą modeli kartograficznych. Projektowanie obrazów ukazujących dynamikę zjawisk i procesów. Możliwości zastosowania metod tworzenia animacji oraz wizualizacji 3D. Sporządzanie spersonalizowanych, interaktywnych map kognitywnych.

Moduł 5: Geoinformatyka: przeszłość i przyszłość (5 ECTS)

Przeszłość, współczesność i przyszłość geoinformatyki widziana przez pryzmat powiązanych ze sobą problemów z zakresu analizy przestrzennej, geografii czasu i geografii medycznej. Próba refleksji nad pytaniem, czy zmiany w geoinformatyce dotyczą wyłącznie technologii i jej ilościowych możliwości, czy też zmienia się sposób myślenia o przestrzeni.